Logo
genelkurul

Genel Kurul Tutanağı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN 29.03.2016 TARİHİLİ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Özyol Holding Anonim Şirketi’nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 12:00’da Valikonağı Caddesi No : 1 Nişantaşı/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03 /2016 Tarih 14899258 Sayılı yazıları ile görevlendirilen,Bakanlık Temsilcili Sayın; Mücahit Güngör ’ ün gözetiminde toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde şirket paylarının 150.000.000.-TL toplam itibari değerinin; 150.000.000.- TL.olan 15.000.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve toplantının, TTK'nun 416 maddesine göre yapılmasında herhangi bir itiraz olmadığından, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Olağan genel kurul toplantı tutanaklarının, toplantı başkanlığınca imza edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İbrahim Hakan Börteçene faaliyet raporunu okudu. Okunan raporlar müzakere edildi.Şirketin ; 2015 yılı Bilanço - Gelir Tablosu,Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tastik edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ayrı ayrı ibra edildi.

5. Şirket kar dağıtım hususu görüşüldü,yasal yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla brüt 2.000.000.- TL karın ortaklara 31/12/2016 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için Brüt ücret ödeneklerinin 01.04.2016 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU
Mehmet Tanju ÖZYOL 33.000.-TL
Ayşe Melis BÖRTEÇENE 26.000.-TL
Burçin ÖZYOL 3.000.-TL
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE 3.000.-TL
Bülent ÖZYOL 3.000.-TL

7. Şirketimizin 2016 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş(KMPG International Cooperative) ile anlaşma yapılmasına oy biriliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında mezun olmalarına oy biriliği ile karar verildi.

Toplantıda görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

DİVAN HEYETİ

Bakanlık Temsilcisi: Sayın Mücahit GÜNGÖR
Toplantı Başkanı: Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Turkish Bank Group
Turkish Bank Group