Ana Sözleşme
Facebook
Twitter

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

MADDE 1. KURULUŞ

Aşağıda adları,uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani KURULUŞ hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Mehmet Tanju Özyol,T.C tabiyetinde,Abdi ipekçi Cad.79 Maçka/Istanbul

2. Burçin Özyol,T.C tabiyetinde,Abdi ipekçi Cad.79 Maçka/Istanbul

3. Ayşe Melis BÖRTEÇENE T.C.tabiyetinde,Hisar Meydanı Sok.17 Rumelihisarı/Istanbul

4. İbrahim Hakan BÖRTEÇENE T.C.tabiyetinde,Hisar Meydanı Sok.17 Rumelihisarı/Istanbul

5. Hamit Beliç Belli T.C.tabiyetinde,Valikonağı Caddesi 141/11 Nişantaşı/Istanbul

MADDE 2. ŞİRKET UNVANI

şirket ünvanı ‘Özyol Holding Anonim şirketi’dir. Bu esas Sözleşmede kısaca Holding olarak zikredilecektir.

MADDE 3. AMAÇ VE KONU

Holding’in KURULUŞ amacı sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı Yönetim ve iç denetim ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün gereklerine uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve Holding ile bağlı şirketlere rekabet gücü ve şartları yaratacak şekilde yönlendirilmelerini ve yönetilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda planlama,üretim,pazarlama, Türk Ticaret Kanununun 375 maddesi anlamında finans denetimi ve şirketlerin Yönetimlerinin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, personel ve fon Yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak, ayrıca, Holding ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek Ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.

Holding :

1. Portföy işletmeciliği ve borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliçinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

2. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti ve niteliği taşımamak şartıyla şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul Değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi;bunları ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffül,temettü garantisi veya alma taahhüdü,yani underwriting gibi satıcılarını ve Değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.

3. Şirketlerin çeşitli menkul Değerlerini alabilir.

4. Sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerin bankalara veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü garanti,teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

5. Sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansman kontrollarını üstlenebilir,işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

6. Sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kar paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

7. Şirket AMAÇ ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü taşınır veya taşınmazı,ticari işletmeyi satın alabilir,satabilir,kiraya verebilir,kiralayabilir,rehin ve ipotek edebilir, rehini kaldırabilir ve ipoteği fek ettirebilir.

8. Sermayesi ve Yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satıcıları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devrabilir,bunları aracılık yapmamak kaydıyla diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir,bunlar için gerekli olan garanti ve teminatları alabilir.

9. Öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerin içlerinin gelişmesi ve devamlılığı temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirilebilir.

10. Sermayesine ve Yönetimine katıldığı şirketlerin içlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat içlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatürlüğünü yapabilir, bu AMAÇla mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

11. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

12. Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

13. Her türlü menkul Değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

14. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

15. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir,acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

MADDE 4. MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin Merkezi İstanbul’dadır. şirket adresi Istanbul Şişli Beşiktaş ilçesi Vişnezade mahallesi Alaaddin Yavaşça Sok.No;10 Maçıka Polat Apt.daire: 12 Maçka/İstanbul’dadır.Adres değişikliği içinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Holding internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. Ayni sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği esas Sözleşme değişikliği gerektirir. şirket gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurtiçinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 5. HOLDİNG’İN SÜRESİ

Holding’in kesin KURULUŞundan başlamak üzere süresizdir.

MADDE 6. SERMAYE

Holdingin sermayesi beheri 0,01 Yeni Türk Lirası(Yanlız / Bir Yeni Türk kuruştur.) Nominal değerde 15.000.000.000 adet (Yanlız / on beş milyar adet) hisseye bölünmüş 150.000.000.- Yeni Türk Lira(Yanlız/Yüzellimilyon ve %00)ısıdır.Bu sermayeden önceki sermayeyi teşkil eden 32.100.000.- Yeni Türk Lirası (Yanlız/Otuzikimilyon yüzbin Yeni Türk lira)ısı sermayenin tamamıortaklar tarafından taahüt edilmiş ve tamamı Ödenmiştir.

Bu defa artılılması karar verilen 117.900.000.- Yeni Türk Lira(Yanlız/Yüzonyedimilyon dokuzyüz Yeni Türk Lira)ısı sermaye,muvazadan ari olarak ortaklar tarafındantaahüt edilmiş olup,bu artışın 76.386.031,64 Yeni Türk Lira(Yanlız/Yetmişaltımilyonüçyüzseksenaltıbinotuzbir ve %64)ısı menkul Değerler Satışı ile oluşan %75ılik Fondan,29.624.930,51 Yeni Türk Lira(YanlızYirmidokuzmilyonaltıyüzyirmidörtbin dokuzyüzotuz ve %51)ısı bağlı ortaklığımız; Turkish Bank A.Ş’ nin iç kaynaklarından.şirketimiz hissesine düşen payımızdan ve 11.889.037,85 Türk Lira(Yanlız/Onbirmilyonsekizyüzseksendokuzbinotuz yedi ve %85)ısı ise şirketinizin geçmiş yıl karlından karşılanacaktır.

Hisse Senetleri Yönetim Kurulunca karaklaştırılacak kişilerde ve esaslar dahilinde bastırılır.

MADDE 7. PAYLARIN DEVRİ

(1) Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. şirket Türk Ticaret Kanununun 379. ve devamı maddelleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir. Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

(2) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim kurulu onay vermeyebilir, eğer ki, devir;miras,mirasın paylaşımı,eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun.Ancak bu halde de şirket,payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir.Bu halde şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca şirket veya ortak ya da ortaklar veya şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.Devralanın ödeme yeterliliçinin şirket tarafından şüpheli gösterildiği hallerde,Yönetim kurulu devre onayönü istediği teminatın verilmesine başlar.Nama yazılı payların bedelleri tamamen Ödenmiş olsa bile Yönetim kurulunun devralanın ödeme yeterliliçinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

(3) Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.
(a) şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden,şirketin Kurucu ortaklarının Turkish Bank Anonim şirketiyle sıkı bağlılıkları dolayısıyla anılan Bankanın rakiplerine ve Bankanın menfaatlerine zarar verecek kişelere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.
(b) Paysahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı pay senetlerinin devri nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin hükümlere tabidir.

MADDE 8. İNTİFA SENETLERİ

Holding’in KURULUŞu öncesinde ve KURULUŞunda gösterdikleri üstün gayret ve başarı sebebiyle 100 adet nama yazılı devri kabil intifa senedi bastırılarak Mehmet Tanju Özyol’a verilmiştir. İntifa senetleri sahiplerine işbu esas Sözleşmenin 19(2). maddesinde öngörülen kardan pay alma hakkı dışında bir hak veya imtiyaz sağlamazlar.

MADDE 9. YÖNETİM KURULU

(1) Holding Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek asgari üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.Süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul üyeleri her zaman değiştirilebilir.

(2) Genel Kurul, gündemde Yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

(3) Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler.Bu takdirde Yönetim kurulu Üyesi tüzel kişi ile birlikte ‘tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliçinde tüzel kişinin somutlaşmış’ bir gerçek kişide tescil ve ilan edilir.Mezkur gerçek kişinin Yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kiçinin tek taraflı iradesi ile deeğiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliçine tüzel kişi temsilci seçilemez.

MADDE 10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim KURULUŞ’una Başkan Vekili Başkanlık eder.

Başkan Vekili de yoksa, Yönetim KURULUŞna o toplantı için üyelerin kendi arasından seçeceği bir geçici Başkan Başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesi ve gündemin tespiti Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili tarafından yerine getirilir. ayrıca her üyenin yazılı talebi üzerine Başkan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan vekili Yönetim kurulunu toplantıya davete mecburdur.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteğine rağmen Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de reğsen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır ve Kararlarını, toplantıda mevcut bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca üyelerden birinin belli bir konuda karar şeklinde yazılmış tüm Yönetim kurulu üyelerine yaptığı yazılı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gereklidir.

MADDE 11. HOLDİNG’İN TEMSİL VE İLZAMI

(1) Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 375.maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2).madde uyarınca temsil yetkisini ve 367.madde uyarınca da Yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmının murahhas üyelere bırakabilir.

(2) Türk Ticaret Kanununun 375.maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkileri ile diğer maddelerdeki devredilmez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere,Yönetim kurulu,Yönetimi kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Yönetime devredebilir. Yönetim,Yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür,yardımcıları;müdürler,yardımcıları ve gereğinde yetkililerden oluşan ekibi ifade eder.

(3) Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder.Holding’e ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirket Yönetim kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Holding unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

(4) Temsile yetkili kişiler 3.maddede yazılı AMAÇ ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlem yapamaz. Aksi halde Holding bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Holding, üçüncü kiçinin yapılan işlemin şirketin AMAÇ ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işleme bağlı olmaz.Holding ile devamlı olarak işlem yapan veya Holding’in açıklayıcı,ikaz edici ve benzeri yazılarını ve Kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddasında bulunamaz.

MADDE 12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET

Genel kurul Kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret,ikramiye ve prim ödenebilir.

MADDE 13. BAĞIMSIZ DENETÇİ

(1) Holding genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme KURULUŞunu denetçi olarak seçer.Türk Ticaret Kanununun denetçinin rotasyonuna ilişkin 400(2).maddesi saklıdır.Seçimden sonra,Yönetim kurulu,denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

(2) Holding konsolidasyona tabi ana şirket konumunda bulunduğu takdirde ayrı bir topluluk denetçisi seçmemişse, bu Denetçi şirketler topluluğunun denetçisi olarak da görev yapar. Bu takdirde Holding genel kurulu istediği an, ayrı bir şirket topluluğu denetçisi seçebilir.

(3) Denetçi ve şirketler topluluğu denetçisi Türk Ticaret Kanununun 397-406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir.

(4) Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır.Türk Ticaret Kanununun 399(2)/c hükmü saklıdır.

(5) Denetçi ile bir denetim Sözleşmesi yapılır.

MADDE 14. GENEL KURUL

Genel Kurullar olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel kurul,Holding’in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa,Olağanüstü genel kurullar ise Holding işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır.Murahhas üyelerle en az bir Yönetim kurulu Üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.Genel kurullar Türk Ticaret Kanunundaki toplantı nisaplarına göre toplanır ve Türk Ticaret Kanunundaki karar nisapları uyarınca karar alırlar.Ancak işbu ana Sözleşmenin 6 ve 8. maddelerinin değiştirilmesi için şirket esas sermayesini temsil eden payların % 85 ekseriyetinin kabulü şarttır.

MADDE 15. OY VERME VE VEKİL TAYÖNÜ

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her 0,01 Lira itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari Değerleriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Pay sahipleri genel kurullarda kendilerini Türk Ticaret Kanununun 427-431.madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.

MADDE 16. TOPLANTILAR

(1) Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca yapılır. Genel kurulun Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükümüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür. Şu kadar ki ; Genel Kurul,süresi dolmuş olsa bile,Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.Genel Kurulda müzakereler,Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür.Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmalarıve yenilerinin seçimi , yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.Türk Ticaret Kanununun 416 ve 438.maddeleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.Genel kurul toplantılarına Yönetim kurulu Başkanı Başkanlık eder.Onun yokluğunda bu görevi Yönetim kurulu Başkan vekili yapar.Başkan vekilide yoksa Yönetim kurulundan mevcut olan üye toplantıya Başkanlık eder.Genel Kurul toplantıları, “Genel Kurul iş yönergesi” hükümlerine göre yönetilir.Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay senetlerini veya pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri depo etmesi şartına bağlanamaz.

(2) Genel Kurullar kural olarak Holding’in Yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

MADDE 17. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması Türk Ticaret Kanununun 407.maddesine tabidir.

MADDE 18. İLAN

Holding’e ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524.maddesi gereğince Holding tarafından yapılması gereken ilanlar, Holding’in internet sitesinda yapılır. Genel Kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek, Holding’in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağırının,ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantı günü ile gündem ve ilanın yayınlandığı gazeteler,pay defterinde yazılı paysahiplerine ve şirkete hisse senedi veya başka herhangi bir pay sahipliçini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.Sermayenin azaltılmasını ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532.madde hükümleri uygulanır.

MADDE 19. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

(1) Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilançoya göre belirlenir.

(2) Bu suretle meydan gelen yıllık kardan “Ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşıncaya kadar” % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır ve kanuni sınıra ulaştıktan sonra da 519. maddenin 2.fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(3) Pay sahiplerine kalan karın % 5’i oranında birinci temettü ödenir.

(4) ayrıca şirket kendi paylarının iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu 520.madde uyarınca iktisap Değerlerini karşıyalacak tutarda yedek akçe ayırır.

(5) Kalan miktarın % 10nu intifa senetlerine karı payı olarak ödenir.

(6) Bakiyesi ise fevkalade ihtiyata alınır.İntifa senedi sahiplerinin kar payları,ihdas edildikleri tarihteki sermayeye göre değil,kar payının tahakkuk ettiği tarihteki şirket sermayesi esas alınarak hesaplanır.Genel kurul,karı tamamen veya kısmen dağıtmaya veya hiç kar payı dağıtmayarak bakiyeyi isteğine bağlı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

(7) Holding 519.maddenin 4. fıkrası uyarınca anılan maddenin 2 fıkrasından c bendi ve 3.fıkrası hükümlerine tabi değildir.

(8) şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521 maddesi hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

MADDE 20. İSTEĞE BAĞLI YEDEK AKÇE

Holding tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519-523. maddeleri hükümleri uygulanır.Holding iktisap ettiği kendi payları için iktisap Değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

MADDE 21. BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI

Holding,Türk Ticaret Kanunu’nun 504-506.maddeleri hükümleri ve sermaye piyasası kanununun 13.maddesi hükmü çerçevesinde , Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu,sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurtiçinde veya yurdışında pazarlamak üzere borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul Değerler çıkarabilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

MADDE 22. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?